График за провеждане на електронно /дистанционно/ обучение

Основно училище „Христо Ботев” с.Зърнево, общ.Тервел, обл.Добрич, ул.”Първа” №53

e-mail-ou_hristo_botev_zarnevo@abv.bg

АТИДЖЕ МЕХМЕД

Директор на ОУ „Христо Ботев“

с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич

Г Р А Ф И К

за провеждане на електронно /дистанционно/ обучение от учителите на ОУ „Христо Ботев“ с.Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, считано от 16.03.2020 г. според утвърденото седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2019-2020 г. в условията на обявено извънредно положение на територията на Република България

№по ред

УЧИТЕЛ

КЛАС

ДЕЙНОСТ

ЧАС ОТ…ДО…

1.

Айгюл Гюрсел Адем – учител 1-4 клас

първи

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

 

2.

Бахар Емин Мехмед – учител  1-4 клас

втори

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

3.

Найме Сали Ферад – учител
1-4 клас

трети

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

4.

Ергюлен Неджати Керим – учител
1-4 клас

четвърти

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

5.

Бирсен Юмер Керим – старши учител 5-7 клас

пети

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

 

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

6.

Николай Ивелинов Станчев  –  учител 5-7 клас

шести

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

7.

Муталиб Тахсин Мехмед старши учител 5-7 клас

седми

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални  мрежи

13.00 – 14.00

 

 

8.

Райчо Димитров Райчев старши учител 5-7 клас

 

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

9.

Снежанка Иванова Костадинова –  старши учител 5-7 клас

 

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

 

 

10.

Милена Мирославово Шефкъ – учител в ПИГ сборна пъври и втори клас

 

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

11.

Невин Адем Керим – учител в ПИГ сборна трети и четвърти клас

 

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи .

13.00 – 14.00

 

 

12.

Емине Йълмаз Сали – учител ПИГ сборна пети, шести и седми клас

 

1.Подготовка на план на урок, насоки, домашна работа в електронен вариант.

8.00 – 10.00

14.00 – 15.00

2. Работа в сайта на електронното училище.

10.00 – 10.30

15.00 – 15.30

3.Кореспонденция с родители на ученици в електронна среда, по телефон, социални мрежи.

13.00 – 14.00

 1,513 total views,  1 views today